fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KURZY, SEMINÁŘE A JEDNORÁZOVÉ LEKCE

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup kurzů, seminářů a jednorázových lekcí (dále souhrnně označováno jako akce) pro akce pořádané Lenkou Adámkovou přes webové rozhraní lenkabellydance.cz.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím (klientem). Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem akcí a účastí na nich souvisí.

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Zakoupením jednorázové lekce, kurzu nebo semináře klient potvrzuje, že se se všemi podmínkami seznámil a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

Úprava všeobecných obchodních podmínek je výhradním právem studia.

  1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Lenka Adámková

IČ: 74947541

S místem podnikání: Mutěnická 4138/11, Brno, 628 00

Zapsaný v živnostenském rejstříku města Brna

Kontaktní telefon: 603 957 040

Adresa pro doručování elektronické pošty: lenka@lenkabellydance.cz

  1. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní lenkabellydance.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
  2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

VSTUP A CENY

Otevírací doba studia je platná dle rozvrhu a je uvedena na webových stránkách. Studio je otevřeno vždy alespoň 10 minut před začátkem lekce.

Aktuální ceny a podmínky jsou vždy uvedeny na internetových stránkách studia.

Účast na lekci, kurzu nebo jiné akci studia je možné rezervovat pomocí rezervačního systému, který je na webových stránkách studia. 

Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu nebo semináře (dále jen souhrně akce) je klient oprávněn vstoupit do studia a využívat jeho zařízení a služeb.

Zakoupené akce jsou NEPŘENOSNÉ (nemůže je využít nikdo jiný kromě klienta, který si je zakoupil, výjimky jsou možné po předchozí domluvě).

Zakoupený kurz, seminář nebo lekce je platná POUZE pro akci v termínu, na kterou byla ZAKOUPENÁ. Nelze ji čerpat v jiném období.

V případě čerpání benefitu ze strany zaměstnavatele, je možné vystavit fakturu a nechat si uhradit kurz zaměstnavatelem. Požadavek je zpracován po zaslání požadavku emailem na lenka@lenkabellydance.cz.

NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ

Nahrazování lekcí je možné po předchozí dohodě v jiném kurzu podobné nebo nižší úrovně a to pouze v době trvání kurzu.

STORNO PODMÍNKY 

Jednotlivé zameškané lekce není možné převádět na jinou osobu. 

Studio je oprávněno zrušit naplánovanou lekci, kurz nebo seminář, vyskytne-li se jakákoliv událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb. Tato skutečnost bude oznámena na webových stránkách nebo budou účastníci kontaktování telefonicky nebo emailem.

Pokud klient zruší svou účast na akci, uhrazená platba nebo záloha je nevratná. Je však možné domluvit vyčerpání kurzu, semináře nebo pobytu zajištěním náhradníka.

SLEVY

Při nákupu dvou a více kurzů poskytujeme slevu 5% na každý zaplacený kurz. 

PROVOZNÍ PODMÍNKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zdravotní stav a těhotenství

Každý klient je zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio ani lektor nenese zodpovědnost za zdravotní stav klienta. Trpí-li klient nějakými zdravotními problémy, je důležité na ně před začátkem lekce upozornit.

Těhotná klientka před začátkem cvičení musí donést potvrzení od lékaře s jeho doporučením.

Začít s cvičením v průběhu těhotenství nedoporučujeme. Cvičíte-li pravidelně již nějaký čas a otěhotníte v průběhu kurzu, lze ve cvičení pokračovat dle aktuálního zdravotního stavu po konzultaci s lékařem.

Veškeré vybavení studia využívá klient na vlastní nebezpečí.

Základní lékárnička je uložena v šatně.

Příchod do studia

Vstup do studia je možný pouze bez venkovní obuvi.

Prosíme klienty, aby před lekcí přicházeli s dostatečným předstihem (alespoň 10 minut před začátkem lekce)

Pozdní příchody mohou rušit ostatní účastníky kurzu a mohou narušit atmosféru lekce. 

Majetek klienta a vybavení studia

Studio ani lektor nepřebírají odpovědnost za přinesené oblečení, doklady, cennosti, peníze ani jiné odložené věci klienta během jeho pobytu ve studiu.

Dojde-li k odcizení majetku klienta, je klient povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit lektorce a případně kontaktovat Policii ČR.

Poškození vybavení studia bude nutno nahradit tím, kdo ho způsobil.

Ostatní

V prostorách studia je zakázáno se pohybovat pod vlivem omamných látek, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky nebo kouřit.

Klient studia zodpovídá za škody vzniklé porušením těchto podmínek i v případě, že ke škodě došlo neúmyslně a zavazuje se uhradit vzniklou škodu v plné výši.

Zjistí-li klient jakoukoliv mimořádnou událost (požár nebo jinou havárii), je povinen ihned volat linku 112 a sdělit stav lektorce.

Nahrávání zvukových nebo obrazových materiálů je možné pouze po předchozím souhlasu lektora a studia (bereme tak ohled i na ostatní klienty, kteří se lekce nebo kurzu účastní).

Pokud není klient spokojen s úklidem nebo s chováním ostatních účastníků, má možnost tuto skutečnost ohlásit lektorce.

Jakékoliv podněty jsou pro nás důležité, proto je s námi prosím sdílejte.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 23. 4. 2020.